تومان3,000,000,000 (قابل مذاکره است)

آجر سفال_ دستگاه آجر سفال_ دستگاه آجر سفال زن_ آجر سفال زن_ دستگاه آجر_ مخترعان تبریز_ آجر زن_ آجر سفال زن اتوماتیک_ آجر...

  • 09338141364

  • تبریز خیابان منجم سه راه ناصر روبروی پوشاک جلیل ساختمان روشن طبقه اول مخترعان تبریز
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
09/11/2022