تومان3,000,000,000 (قابل مذاکره است)

آجر سفال_ دستگاه آجر سفال_ دستگاه آجر سفال زن_ آجر سفال زن_ دستگاه آجر_ آجر زن_ آجر سفال زن اتوماتیک_ آجرزن _ دستگاه آجر...

  • 09931748696

  • تبریز
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
09/11/2022