شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو (لنت ،آینه بغل، زه ،چراغ سقفی و….) به منظور تکمیل پرسنل واحد تولید افراد واجد شرایط (آقا س...

  • ۰۹۳۵۴۰۰۳۷۸۰

  • تهران، فتح
  • وضعیتسایر
19/03/2023