تومان0

نحوه انتخاب پمپ ظرفیت پمپ: مقدار حجم انتقال سیال در واحد زمان می باشد. به طور معمول دبی یا ظرفیت پمپ  را با متغیر متر مک...

  • 09960861007

  • استان فارس
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهدارد
17/03/2023