بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی بهینه سازی مصرف آب، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دنیای امروز به‌شمار می‌رود؛ افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی برای تامین نیازهای رو به رشد، منابع آبی زمین را با خطری جدی مواجه کر...