فناوری نوین بازسازی، تجهیز و تغییر کاربری کانتینر

کانتینرهای تغییر کاربری (Modified Shipping Containers) که امروزه از اهمیت بسزایی در صنعت پیش ساختگی و تولید محصولات پیش‌ساخته برخوردار می‌باشند، طی مراحل بازسازی، اعمال تغییرات و تجهیز یک، دو یا چند ک...