شینه ارت مسی

02144038255-09122717361-09121181489 ویراالکتریک Viera Electric تولیدکننده انواع شینه ارت مسی و شینه نول مسی از 4تا 24 پیچ شینهارت مسی در تابلو برق (Grounding Busbar)، یک قطعه مسی است که به عنواننقطه ا...