ثبت تمامی آگهی ها رایگان و دائمی است.

درج  لینک وبسایت یا شبکه های اجتماعی در آگهی به صورت دائمی 59 هزار تومان

آگهی ویژه طلایی با امکان درج لینک 150 هزار تومان ماهانه (صرفا 8 آگهی ویژه در اولین مکان صفحه اول قرار میگیرد)

آگهی ویژه نقره ای 42 هزار تومان (این نوع آگهی بعد از 8 آگهی ویژه طلایی قرار خواهد گرفت)

آگهی ویژه نقره ای با امکان درج لینک 82 هزار تومان (این نوع آگهی بعد از 8 آگهی ویژه طلایی قرار خواهد گرفت)